Verantwoording St. Vrienden van de Ark
Stichting Vrienden van de Ark in Nederland
Gegevens ten behoeve van Anbi-status  2014Algemene gegevens
Stichting Vrienden van de Ark in NederlandWarmoezierskade 11, 2805 PR Gouda
0182-582581
bert.buirma@gmail.com
K v K 29050237
www.larchegouda.org
RSIN 8072.39.112
NL18 RABO 0116 9207 18

Doelstelling van de Anbi
De Stichting Vrienden van de Ark in Nederland heeft ten doel het verlenen van materiële en immateriële steun aan de Ark Gemeenschappen in Nederland en daarbuiten, alsmede aan alle activiteiten die ten dienste staan van het leven in en rond de internationale Ark Gemeenschap (l´Arche) waarin mensen met – en mensen zonder verstandelijke handicap op voet van gelijkwaardigheid met elkaar samenleven, alsmede het verwerven van financiële middelen daarvoor, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords.

Beleidsplan
De hoofdlijnen van ons beleidsplan zijn als volgt vormgegeven
> Ondersteuning in Nederland
> Ondersteuning Internationaal
> Manier waarop Stichting geld werft
> Beheer van vermogen van de Stichting
> Besteding van vermogen van de Stichting

1a    De ondersteuning in Nederland vormt de hoofd activiteit.

De hoofdactiviteit van onze stichting is de ondersteuning van de Stichting de Arkgemeenschap regio Gouda, hierna te noemen de Ark Gouda. Dit is een leefgemeenschap waar mensen met en zonder verstandelijke beperking het leven delen.  De Ark Gouda is aangesloten bij de internationale federatie  l’Arche (zie ook www.larche.org).

De  missie van l’Arche is het kenbaar  maken van de gaven van mensen met een verstandelijke beperking en op deze wijze bij te dragen aan een meer menselijke samenleving.  Kernwaarden zijn: gelijkwaardigheid, wederkerige relaties en deelname aan de maatschappij.    In het internationale mission statement staat onder meer:
Wij bevestigen de unieke waarde van ieder mens en dat wij elkaar nodig hebben. Wij willen een  gemeenschap opbouwen die beantwoordt aan de veranderende noden van onze leden en ons inzetten om in onze diverse culturen samen een meer menselijke maatschappij op de bouwen.

Er zijn in Gouda twee kleinschalige woonhuizen en een centrum voor dagbesteding. In de woonhuizen is plaats voor twaalf  personen met een verstandelijke beperking. Daarnaast is in de huizen woonruimte voor enkele inwonende  begeleiders en/of vrijwilligers voorzien.  In het kader van  dagbesteding (waar plaats is voor een twintigtal deelnemers) is er een is er een binnengroep met kook- en schilderactiviteiten. Daarnaast  worden er tuinactiviteiten ontplooid op diverse locaties.

De Ark Gouda is een AWBZ-erkende instelling en de exploitatie vindt grotendeels plaats op grond van deze financiering. Er is daartoe een contract afgesloten met zorgkantoor Waardenland Midden-Holland. Daarnaast ontvangt de Ark voor enkele cliënten inkomsten op basis van PGB  of in onderaannemerschap via andere instellingen. In het kader van de WMO en de transitie van overheid naar de gemeente, hoopt de Ark in de nabije toekomst afspraken te kunnen maken met de Gemeente Gouda en/of andere lokale partijen.

De Ark Gouda ontvangt subsidie voor via het EVS-programma  (European Voluntary Service) waarmee buitenlandse jongeren in de gelegenheid worden gesteld een sociaal jaar in de Arkgemeenschap  door te brengen.

De Ark Gouda  is om verschillende redenen aangewezen op giften

  1. Om extra vorming  en activiteiten in het kader van onze Identiteit en Missie te financieren.
  2. Om solidariteit, bijvoorbeeld in de vorm van steunacties, te realiseren binnen de context van de Internationale federatie. Dit vindt plaats in samenwerking met Stichting Vrienden van de Ark in Nederland.
  3. Investering in non-materiële en innovatieve projecten, bijvoorbeeld ontwikkelkosten in het kader nieuw beleid, viering van het Jubileumjaar, ontwikkeling PR en naamsbekendheid met als doel onze visie op deze specifieke vorm van  zorg uit te dragen
  4. Investeringen voor de langere termijn zoals verbetering huisvesting en extra  faciliteiten, welke niet op andere wijze worden gefinancierd.

Stichting de Arkgemeenschap Regio Gouda  Ark  is een ANBI erkende Stichting. Het maatschappelijk jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 staan gepubliceerd  op www.jaarverslagenzorg. nl,  via de naam De Ark Gemeenschap Gouda.

1b     De ondersteuning van de Arkgemeenschappen buiten Nederland is ook een belangrijke activiteit.

Om solidariteit te realiseren binnen de context van de Internationale federatie van Ark-gemeenschappen financieren wij ook jaarlijks projecten voor Arkgemeenschappen in het buitenland, waar deze gemeenschappen vaak geheel van giften moet leven.

2      Manier waarop Stichting geld werft

De Stichting werkt langs verschillende lijnen:

Het werven bij een grote groep donateurs die een relatieve kleine bijdrage leveren. Denk hierbij aan:
Particulieren (donateurs)
Lokale diaconieën en parochiële charitatieve instellingen (PCIs) en lokale kleine kerkelijke fondsen
Congregaties
Lokale bedrijven (bijv. in het kader van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’)

Fondsenwerving bij grote fondsen voor specifieke activiteiten (geoormerkte giften).  Voor deze vorm van fondsenwerving is  vaak een gemotiveerde aanvraag nodig  en een uitgewerkte begroting. Daarnaast moet de gift of subsidie vaak weer specifiek worden verantwoord.

3    Beheer van vermogen van de Stichting

Het vermogen wordt beheerd door  het Stichtingsbestuur. Het is principe niet onze doelstelling om vermogen te beheren, maar de inkomsten zoveel mogelijk laten samenlopen met de uitgaven. Wij “sparen” echter de laatste jaren wat vermogen op in verband met de nieuwbouw plannen van de Ark.

Dit sparen is letterlijk een spaarrekening.

De jaarrekening van Stichting Vrienden van de Ark Gouda staat gepubliceerd   op de website van de Ark Gouda (www.larchegouda.org).

Samenstelling Bestuur

Per verschijningsdatum van dit beleidsplan is de samenstelling van het bestuur:

Voorzitter Mr. N.J. Adema
Penningmeester Drs. A.O. Buirma
Bestuurslid Drs. F.F.I.M. Petit

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

4  Besteding van vermogen van de Stichting

De activiteiten voor de fondswerving liggen niet lang van te voren vast, maar ontstaan als zich een goede bestemming zich voordoet.

2012

2011

Verstrekte gift Antwerpen

€ 500

Verstrekte gift Ark Afrika (Ichennai)

€500

Verstrekte gift

€5.349

Verstrekte Stichting Sinar Pelangi

€ 2.474

Reservering tbv Ark Gouda

€ 1.376

€ 3.297

Totaal

€ 4.850

€ 8.646

In 2013 is er geworven voor de Ark in Kenya en een ook weer een deel voor de Ark in Gouda.

Mogelijke doelstellingen 2014
1. Activiteiten in het kader van Jubileum 20 jaar Ark Gouda en 50 jaar Ark Internationaal
>bijdragen voor het organiseren van het jubileumweekend
>bijdragen voor het maken van een fototentoonstelling/boek
2. Projectkosten in het kader van beleidsvorming in het kader van de transitie naar de wet maatschappelijke ondersteuning,  waaronder extra kosten scholing en advies derden
3. Projectkosten naamsbekendheid, werving en PR, ontwikkelen
4. Verbeterproject tuin: groot onderhoud omheining, stacaravan en tuinmeubilair
5. Vervolgproject solidariteit/vriendschap Ark Kenya  of andere Arkgemeenschap

Realisatie en omvang van deze projecten zullen nog nader uitgewerkt worden in samenspraak met Stichting de Arkgemeenschap Regio Gouda.