Verantwoording

Wij financieren onze zorg aan cliënten uit de AWBZ  en in incidentele gevallen uit een PGB (Persoonsgebonden Budget). Wij vinden het belangrijk om de aan ons toevertrouwde zorggelden zo goed mogelijk te besteden en ten goede te laten komen aan de mensen met een verstandelijke beperking. Voortdurend zetten wij ons in voor een kwalitatief goede zorg waarbij wij de beschikbare gelden zo efficiënt mogelijk proberen te besteden. Jaarlijks leggen wij maatschappelijke en financiële verantwoording af.